Frasseto or Frassetu a small village in Corsica / France 1985

Frasseto-01Frasseto-27Frasseto-12Frasseto-16Frasseto-10Frasseto-04Frasseto-11Frasseto-06Frasseto-13Frasseto-08Frasseto-14Frasseto-15Frasseto-21Frasseto-25Frasseto-24Frasseto-19Frasseto-05Frasseto-09Frasseto-20Frasseto-22Frasseto-18Frasseto-07Frasseto-23